word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Zamówienie publiczne - z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) - art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy-wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł netto. Zastosowanie mają przepisy wewnętrzne określone w Regulaminie udzielania zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych netto, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 21/21 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi z dnia 20 września 2021r.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Olej opałowy lekki (CPV – 09135100-5) w przewidywanej ilości:

 • Zadanie I - OT Skierniewice: 20m3

 • Zadanie II - OT Piotrków Tryb. 9 m3

Dostawy sukcesywne według zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, przy użyciu własnego środka transportu Wykonawcy i z rozładunkiem wykonanym przez Wykonawcę. Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych w godzinach 800 – 1600 . Dostawy winny być realizowane autocysterną wyposażoną w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania wraz ze świadectwem jakości oleju opałowego. Wszystkie dostawy według zgłaszanych potrzeb, nie częściej niż raz w miesiącu w sezonie grzewczym.

Zadanie I. Maksymalna pojemność zbiorników 4000 litrów. Jednorazowa dostawa oleju waha się w granicach 3,7 m 3 – 3,9 m 3 oleju.

Zadanie II. Maksymalna pojemność zbiorników 1000 litrów. Jednorazowa dostawa oleju waha się w granicach 0,8 m 3 – 0,98 m 3 oleju.

Dostarczany olej musi posiadać następujące właściwości

1) gęstość w temperaturze 15 °C – nie wyższa niż 860 kg/m3,

2) wartość opałowa MJ/kg - nie niższa niż 42,6

3) temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 °C

4) temperatura płynięcia - nie wyższa niż - 20 °C

5) zawartość siarki - nie więcej niż 20 %(m/m).

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31.12.2022 r..

3. Opis sposobu przygotowania ofert (dotyczy obydwu zadań)

3.1. oferta winna być sporządzona na właściwym formularzu ofertowym (bądź
w takiej samej formie) stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia;

3.2. ofertę składa się w formie pisemnej;

3.3. treść oferty musi odpowiadać treści zapytania;

3.4. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę (w zakresie każdego z zadań) zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty (na to samo zadanie) zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę;

3.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

3.6. oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Sposób obliczenia ceny.

Cenę należy skalkulować biorąc za podstawę cenę oleju opałowego u Wykonawcy na dzień 28.10.2021r.

4.1. Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z wszelkimi opłatami, podatkami, w tym koszt transportu
i rozładunku oraz podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia ceny oferty przy zastosowaniu cen paliwa zaproponowanych Zamawiającemu i do podania wartości cenowych w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zaproszenia: cena brutto za 1m3 oleju opałowego; łączna cena brutto oferty – w zakresie zadania I i/lub II.

Wykonawca podaje cenę za jaką zamierza zrealizować zamówienie poprzez przemnożenie podanych w formularzu planowanych ilości oleju opałowego przez cenę za 1 m3 oleju opałowego.

Cena podana w ofercie przez Wykonawcę będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

4.3 Cena zakupu oleju będzie waloryzowana w ten sposób że wysokość wynagrodzenia za zrealizowaną dostawę zamówionego oleju opałowego obliczana będzie każdorazowo jako iloczyn rzeczywiście dostarczonej ilości oleju opałowego i ceny zakupu ustalonej według zasady, że każdorazowa cena zakupu 1m3 oleju opałowego będzie równa iloczynowi średniej ceny hurtowej brutto dwóch producentów (PKN Orlen i Grupa Lotos) z dnia dostawy oleju oraz współczynnika stałego W wyliczonego na podstawie ceny złożonej oferty.

4.4 Średnia cena brutto za 1 m3 oleju pobrana ze stron internetowych zostanie wyliczona na dzień 28.10.2021r. w sposób następujący:

Średnia cena brutto za 1m 3 oleju = cena za 1m3 oleju netto PKN ORLEN x 23% ( podatek VAT) + cena za 1m3 oleju netto Grupa LOTOS x 23 % ( podatek VAT) :

Tak wyliczona średnia zostanie odnotowana w protokole i będzie stanowiła podstawę do przeliczania ceny zakupu oleju.

Przykład:

Cena netto za 1m3 oleju w PKN Orlen =(CO) na dzień 1.10.2020r. wynosi 3259,00zł/m3

Cena netto za 1m3 oleju w Grupie Lotos =(CL) na dzień 1.10.2020r. wynosi 3260,00,zł/m3 ,

Średnia cena za 1 m 3oleju = (),

CŚ = [CO (3259,00 zł + 23% Vat) + CL (3260,00 zł + 23%Vat)] : 2 = ( 4008,57zł + 4009,80zł ) : 2 = 8018,37zł : 2 = 4009,19 zł.

Wskaźnik (W) wyliczony dla oferty z najniższą ceną dla Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu, wykorzystywany do waloryzacji cen kupowanego paliwa.

CW = 4020,00 zł/m3 - cena za 1m 3 podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie,
W
= CW : CŚ = 4020,00 zł : 4009,19zł= 1,003.

Oznacza to, że każdorazowo cena zakupu oleju nie może być wyższa niż wyliczona średnia arytmetyczna cen dwu producentów w dniu dostawy pomnożona przez współczynnik W.

Współczynnik zostanie wyliczony do 3 miejsc po przecinku.

4.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w PLN.

4.6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą Prawo zamówień publicznych do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.7. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym:

- koszt wyprodukowania

- koszt dostawy produktów

- koszt wszelkich załadunków i rozładunków

- koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie występują

- podatek od towarów i usług

- ubezpieczenie przedmiotu umowy

- koszty materiałów dodatkowych i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia

4.8. Ocenie będzie podlegać podana cyfrowo i słownie w sposób jednoznaczny ostateczny cena brutto (uwzględniające wszelkie upusty, rabaty, bonifikaty) za całość zamówienia. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto). Cena oferty winna być podana zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Cena podana w ofercie przez Wykonawcę będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

5. Dokumenty, miejsce i termin złożenia ofert

Do oferty należy załączyć niżej wymienione dokumenty (w zakresie każdego z zadań odrębnie)

5.1. koncesja na obrót paliwami płynnymi

5.2. złożenie oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału
w prowadzonym postępowaniu złożone na formularzu ofertowym,

5.3 złożenia wykazu głównych dostaw (co najmniej 2) wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości (nie mniejszej niż 50.000,00 zł) , dat wykonania lub wykonywania, wskazaniem podmiotów –wzór zał. nr 4.

5.4 pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli oferta i dokumenty podpisywane są przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale,

5.5. ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym -zał. Nr 1 do zaproszenia. Oferta winna być opatrzona podpisem i pieczęcią Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia oferty.

6. Sposób złożenia ofert:.

Oferty można składać drogą mailową na adres zamóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.11.2021r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty.

7.Wybór Oferty

7.1. Otwarcie ofert w dniu 19.11.2021r. godz. 10:00 sala konferencyjna, siedziba Ośrodka.

7.2. Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert prawidłowo złożonych
i kompletnych.

7.3. Informacja o wyborze ofert zostanie przekazana Wykonawcom i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.word.lodz.pl.

7.4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, na warunkach podanych we wzorze umowy-załącznik nr 3 do zaproszenia, w zakresie każdego z zadań odrębnie, temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt. 7.5.

7.5 Jeżeli wyłoniony w postępowaniu Wykonawca otrzyma największą liczbę punktów w więcej niż 1 zadaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania jednej umowy na łączną liczbę zadań.

7.6. Zamawiający informuje, że :

7.6.1. złożenie jednej ważnej oferty, w zakresie każdego zadań, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy;

7.6.2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn, o czym powiadomi Wykonawców i umieści na stronie internetowej,

7.6.3. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

7.6.4. W prowadzonym postępowaniu sposobem porozumiewania się z Wykonawcami jest: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 42 637 31 96

8. Kryterium wyboru: Cena : 100%

Pod uwagę będzie brana cena brutto za całość zamówienia w zakresie każdego zadań odrębnie.

Cn- cena brutto najniższa spośród złożonych ofert

Cb- cena oferty badanej

C= Cn:Cb x100

Oferta może uzyskać maksymalną liczbę punktów -100.

9. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13[1] ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego;

 3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 5. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego poza EOG oraz do organizacji międzynarodowej;

 6. dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji;

 7. obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  

Załączniki do zaproszenia :

 1. formularz ofertowy

 2. oświadczenie o zwrotnym podatku Vat

 3. wzór umowy

 4. wzór wykazu dostaw

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie + załączniki


Łódź, dn. 19.11.2021r.

WORD/DO/2302/4/21

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) - art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy-wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł netto, na dostawę oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy w Skierniewicach i w Piotrkowie Tryb., w podziale na zadania, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania, z uwagi na fakt, iż do dnia 18.11.2021r. na ww. przedmiot nie została złożona żadna oferta.