word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Planowane dostawy: sukcesywnie według potrzeb na okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.  w przewidywanej ilości:

 • Zadanie I - OT Skierniewice: 20m3
 • Zadanie II - OT Piotrków Tryb. 9 m3

lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zakup paliwa lub do wyczerpania ilości litrów jaką  Zamawiający zamówił.

Zamówienie publiczne  - art.  4 pkt.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), to jest poniżej  wartości 30 tys. euro. Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.         Opis przedmiotu zamówienia:

Olej opałowy  lekki  (wspólny słownik zamówień (CPV – 09135100-5) w ilości:

 • Zadanie I - OT Skierniewice: 20m3
 • Zadanie II - OT Piotrków Tryb. 9 m3

Dostawy sukcesywne według zgłaszanego przez  zamawiającego zapotrzebowania, przy użyciu własnego środka transportu Wykonawcy i z rozładunkiem wykonanym przez Wykonawcę. Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych  w godzinach 800 – 1600 . Dostawy winny być realizowane autocysterną wyposażoną w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania wraz ze świadectwem  jakości oleju opałowego. Wszystkie dostawy  według zgłaszanych potrzeb, nie  częściej niż raz w miesiącu w sezonie grzewczym.

            Zadanie I.       Maksymalna pojemność zbiorników 4000 litrów. Jednorazowa dostawa oleju waha się w granicach 3,7 m 3 – 3,9 m 3 oleju.

            Zadanie II.      Maksymalna pojemność zbiorników 1000 litrów. Jednorazowa dostawa oleju waha się w granicach 0,8 m 3 – 0,98 m 3 oleju.

Dostarczany olej musi posiadać następujące właściwości

1) gęstość w temperaturze 15 °C – nie wyższa niż 860 kg/m3,

2) wartość opałowa  MJ/kg - nie niższa niż 42,6

3) temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 °C

4) temperatura płynięcia  - nie wyższa niż - 20 °C

5) zawartość siarki - nie więcej niż 20 %(m/m).

 

2.         Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021r. do  dnia 31.12.2021 r., lub do wyczerpania zamówionej  ilości oleju  opałowego, lub wykorzystania  kwoty  brutto określonej w ofercie  wyłonionego Wykonawcy, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

3.         Opis sposobu przygotowania ofert (dotyczy obydwu zadań)

3.1.        oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu ofertowym (bądź w takiej samej formie) stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia;

3.2.        ofertę składa się w formie pisemnej;

3.3.        treść oferty musi odpowiadać treści zapytania;

3.4.        każdy wykonawca może złożyć tylko jedną  kompleksową ofertę ( w zakresie każdego z zadań) zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty (na to samo zadanie) zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę;

3.5.        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

3.6.        oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do reprezentowania firmy na zewnątrz i  zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 

4.         Sposób obliczenia ceny.

Cenę należy skalkulować  biorąc za podstawę  cenę oleju opałowego u Wykonawcy   na dzień 23.11.2020r.

4.1.        Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z wszelkimi opłatami, podatkami , w tym koszt transportu i rozładunku oraz podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2         Wykonawca jest zobowiązany  do obliczenia ceny oferty przy zastosowaniu cen paliwa zaproponowanych Zamawiającemu i do podania wartości cenowych w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zaproszenia: cena brutto za 1m3   oleju opałowego; łączna  cena brutto oferty – w zakresie zadania I i/lub II.

Wykonawca podaje cenę  za jaką zamierza  zrealizować zamówienie poprzez przemnożenie  podanych w formularzu  planowanych  ilości oleju opałowego przez cenę  za 1 m3  oleju opałowego.

Cena podana w  ofercie przez Wykonawcę będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

4.3         Cena zakupu oleju będzie waloryzowana w ten sposób że wysokość wynagrodzenia za zrealizowaną dostawę  zamówionego oleju opałowego obliczana będzie każdorazowo jako iloczyn rzeczywiście dostarczonej ilości oleju opałowego i ceny zakupu ustalonej według zasady, że każdorazowa cena zakupu  1m3  oleju opałowego będzie równa  iloczynowi średniej ceny hurtowej brutto dwóch producentów (PKN Orlen i Grupa Lotos) z dnia dostawy oleju oraz współczynnika stałego W wyliczonego na podstawie  ceny  złożonej oferty.

4.4         Średnia cena brutto za 1 m3 oleju pobrana ze stron internetowych zostanie wyliczona  na dzień 23.11.2020r. w sposób następujący:

Średnia cena brutto za  1m 3   oleju  =  cena za  1m3   oleju   netto  PKN  ORLEN   x  23% (  podatek VAT) + cena za 1moleju   netto Grupa LOTOS x 23 % ( podatek VAT)   :

Tak wyliczona średnia  zostanie   odnotowana w protokole i będzie stanowiła podstawę  do przeliczania  ceny zakupu oleju.

Przykład:

Cena netto za 1m3  oleju  w PKN Orlen =( CO ) na dzień  23.11.2020r. wynosi 2863,00zł/m3

Cena netto za 1m3  oleju  w Grupie Lotos =( CL na dzień  23.11.2020r. wynosi 2873,00,zł/m3  ,

Średnia cena za 1 m 3oleju = (),

CŚ = [CO ( 2863,00 zł  + 23% Vat) + CL (2873,00 zł + 23%Vat) ] : 2 = ( 3521,49zł + 3533,79zł ) : 2   = 7055,28zł  : 2 = 3527,64 zł.

Wskaźnik (W)  wyliczony dla oferty z najniższą  ceną dla Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu,  wykorzystywany  do waloryzacji  cen kupowanego  paliwa. 

CW  = 3600,00 zł/m3 - cena   za 1m 3 podana  przez Wykonawcę  w złożonej ofercie,
W
= CW : CŚ = 3600,00 zł  : 3527,64zł =  1,020 .

Oznacza to, że każdorazowo  cena zakupu oleju nie może być wyższa niż wyliczona średnia arytmetyczna  cen dwu producentów w dniu dostawy pomnożona przez  współczynnik W.

Współczynnik zostanie wyliczony do 3 miejsc po przecinku.

4.5.        Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  będą  dokonywane wyłącznie w PLN.

4.6.        W przypadku  złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z ustawą  z dnia 9 kwietnia 2015r. zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą Prawo zamówień publicznych do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą  ceną dolicza się  podatek od towarów i usług, który Zamawiający  miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie  z tymi przepisami.

4.7.        Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym:

          -  koszt wyprodukowania

          -  koszt dostawy produktów

          -  koszt wszelkich załadunków i rozładunków

          -  koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie występują

          -  podatek od towarów i usług

          -  ubezpieczenie przedmiotu umowy

          - koszty materiałów dodatkowych i inne koszty związane z wykonaniem  zamówienia

4.8.   Ocenie będzie podlegać podana cyfrowo i słownie  w sposób jednoznaczny ostateczny cena brutto (uwzględniające wszelkie upusty, rabaty, bonifikaty) za całość zamówienia.  Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto). Cena oferty winna być podana zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Cena podana w ofercie przez Wykonawcę  będzie  brana pod uwagę przy wyborze  oferty najkorzystniejszej.

5. Dokumenty, miejsce  i termin złożenia ofert

Do oferty należy załączyć niżej wymienione dokumenty (w zakresie każdego z zadań odrębnie)

5.1.       koncesja na obrót paliwami płynnymi

5.2.       złożenie oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału
w prowadzonym postępowaniu złożone na formularzu ofertowym,

5.3         złożenia wykazu głównych  dostaw (co najmniej 2) wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości (nie mniejszej niż 50.000,00 zł) , dat wykonania lub wykonywania, wskazaniem podmiotów, –wzór zał. nr 4.

5.4         pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli oferta i dokumenty podpisywane są przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale,

5.5.        ofertę  należy złożyć na  formularzu ofertowym -zał. Nr 1 do  zaproszenia. Oferta winna być opatrzona podpisem i pieczęcią  Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona  do dnia 1.12.2020r.

 

6. Sposób złożenia ofert:.

Oferty można składać :

6.1.      listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego w Łodzi  ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź. Za datę wpływu oferty  wysłanej listownie uważa się datę i godzinę dotarcia jej do sekretariatu WORD  w Łodzi

6.2.      drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">zamóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.3.      osobiście w Sekretariacie Ośrodka  – I piętro, pok. 205,

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

7.Wybór Oferty

7.1.        Otwarcie ofert  w dniu 2 grudnia 2020r. godz. 10:00 sala konferencyjna, siedziba Ośrodka.

7.2.        Zamawiający  dokona wyboru ofert spośród ofert prawidłowo złożonych
 i kompletnych.

7.3.        Informacja o wyborze ofert zostanie przekazana Wykonawcom i umieszczona  na stronie  internetowej Zamawiającego www.word.lodz.pl.

7.4.        Zamawiający podpisze  umowę z wybranym Wykonawcą, na warunkach podanych we wzorze umowy-załącznik nr 3 do zaproszenia, w zakresie każdego z zadań odrębnie, temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów,  z zastrzeżeniem pkt. 7.5.

7.5         Jeżeli wyłoniony w postępowaniu Wykonawca otrzyma największą liczbę punktów w więcej niż 1 zadaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania jednej umowy na łączną liczbę zadań.

7.6.        Zamawiający informuje, że  :

7.6.1.   złożenie jednej ważnej oferty, w zakresie każdego  zadań,  upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy;

7.6.2.   Zamawiający zastrzega, że może  nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn, o czym powiadomi Wykonawców i umieści na stronie internetowej,

7.6.3.   Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

7.6.4.   W prowadzonym postępowaniu sposobem  porozumiewania się z Wykonawcami jest:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 42 637 31 96

8.         Kryterium wyboru:  Cena : 100%

Pod uwagę będzie brana cena  brutto  za całość zamówienia w zakresie każdego  zadań odrębnie.

Cn- cena brutto najniższa spośród złożonych ofert

Cb- cena oferty badanej

C= Cn:Cb x100

Oferta może uzyskać maksymalną liczbę punktów -100.

 

9.         Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13[1] ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi z siedzibą ul. Nowy Józefów 52,

 94-406 Łódź , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego poza EOG oraz do organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,        

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  

  Załączniki do zaproszenia :

 • formularz ofertowy
 • oświadczenie o zwrotnym podatku Vat
 • wzór umowy
 • wzór wykazu dostaw

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie + załączniki (pdf)
Załączniki (doc)


Łódź, dn. 04.12.2020r.

WORD/DO/2302/10/20

 WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

       W postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 4 ust 8 ustawy na dostawę oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w podziale na zadania:

 • Zadanie I - OT Skierniewice: 20m3
 • Zadanie II - OT Piotrków Tryb. 9 m3

 

Zamawiający zawiadamia o:

1) wykonawcach ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z podaniem punktacji
w kryterium oceny ofert:

Zadanie I:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

1

DAMO Plus Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

96,93 pkt

2

„KOPER” Sp. j.,

Pilaszków 18, 99-400 Łowicz

100 pkt

3

PETROJET Sp. z o.o.,

Kieszek 52, 26-670 Pionki

98,54 pkt

Zadanie II:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

3

PETROJET Sp. z o.o.,

Kieszek 52, 26-670 Pionki

100 pkt

2) w zakresie Zadania I - wyborze oferty nr 2– „KOPER” Sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz.

Oferta ta w zakresie Zadania I pełnia wymagania w niniejszym postępowaniu, jest ofertą najkorzystniejszą, z najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych
w niniejszym postępowaniu.

3) w zakresie Zadania II – wyborze oferty nr 3 – PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki.

Oferta ta w zakresie Zadania II spełnia wymagania w niniejszym postępowaniu, jest ofertą najkorzystniejszą, z najwyższą ilością punktów wyliczoną wg kryteriów przyjętych
w niniejszym postępowaniu.