word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

              

Łódź, dn. 06.11.2020r.

WORD/DO/2302/8/20  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Łodzi zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym w postaci pługu śnieżnego oraz rozsiewacza piasku – soli dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Zamówienie publiczne  - art.  4 pkt.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), to jest poniżej  wartości 30 tys. euro. Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy ciągnik rolniczy, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją pojazdu zarejestrowanego.

Główny kod CPV: 16700000-2

Dodatkowe kody CPV: 43313100-1, 16141000-5

1.2. Ogólna charakterystyka sprzętu.

 • pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku,
 • silnik: wysokoprężny, wolnossący, moc między 40÷50 KM,
 • napęd: 4x4 załączany mechanicznie, skrzynia biegów synchronizowana z rewersem,
 • masa własna bez obciążników między 2000÷ 2500 kg,
 • wyjścia hydrauliczne: 4 szt. EURO sterowana z kabiny,
 • obciążniki na tylne koła, opony rolnicze,
 • podnośnik: co najmniej 1300 kg na końcówkach,
 • WOM 540/1000,
 • układ kierowniczy ze wspomaganiem,
 • kabina: klimatyzowana i ogrzewana,
 • pług śnieżny sterowany hydraulicznie o szerokości co najmniej 2,0m. - typu strzałka,
 • rozsiewacz piasku i soli z przystawką komunalną – np. typu Motyl,
 • pojazd winien być zarejestrowany i posiadać pełną dokumentację.

1.3. Wymagane przeglądy i naprawy ciągnika przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. Gwarancja na osprzęt zamontowany w ciągniku zgodny z warunkami producenta sprzętu.  

1.4. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy i wymagane przeglądy ciągnika (wraz potrzebnymi do tego częściami i materiałami eksploatacyjnymi) według warunków gwarancji.

1.5. Wykonawca dokona rejestracji ciągnika rolniczego na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Wymóg zarejestrowania pojazdu jest dla Zamawiającego niezwykle istotny i nie podlega negocjacjom. Od 1.01.2021 r. rejestrowane będą mogły być wyłącznie ciągniki spełniające kolejne wymogi normy emisji spalin Stage V.

1.6. Serwis winien znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

 

2. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zarejestrowanego pojazdu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

3.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 • oferta winna być sporządzona na właściwym formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
 • ofertę składa się w formie pisemnej, Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • treść oferty musi odpowiadać treści zapytania;
 • każdy wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę;
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 • oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Dokumenty, miejsce  i termin złożenia ofert

Do oferty należy załączyć niżej wymienione dokumenty.

4.1. formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zaproszenia),

4.2. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zaproszenia),

4.3 szczegółowy opis techniczny oferowanego ciągnika rolniczego,

4.4 pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli oferta i dokumenty podpisywane są przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale,

 

Oferta winna być opatrzona podpisem i pieczęcią Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia oferty.

4.5. Oferty należy złożyć do 16 listopada 2020r. do godziny 12:00.

 

5. Sposób złożenia ofert:.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona w następujący sposób:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

- listownie z adnotacja: „oferta: dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym w postaci pługu śnieżnego oraz rozsiewacza piasku – soli dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52.  Nie otwierać przed 16 listopada  2020r. godz. 12:30”.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

6. Wybór Oferty

6.1. Otwarcie ofert w dniu 16 listopada 2020. godz. 12:30 sala konferencyjna, siedziba Ośrodka.

6.2. Zamawiający  dokona wyboru Wykonawcy spośród prawidłowo złożonych
i kompletnych ofert.

6.3. Informacja o wyborze ofert zostanie przekazana Wykonawcom i umieszczona  na stronie  internetowej Zamawiającego www.word.lodz.pl.

6.4. Zamawiający podpisze  umowę z wybranym Wykonawcą, na warunkach podanych we wzorze umowy-załącznik nr 3 do zaproszenia.

6.5. Zamawiający informuje, że:

 • złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy;
 • Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn, o czym powiadomi Wykonawców i umieści na stronie internetowej,
 • Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.
 • W prowadzonym postępowaniu sposobem porozumiewania się z Wykonawcami jest:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Osoba do kontaktu Cezary Łuczak tel. 508167115, 42 637 31 96

 

7. Kryterium wyboru  :

Cena : 90%

Gwarancja – 10%

 

8 . Sposób oceny ofert

8.1. CENA

Cenę należy obliczyć i podać ją we formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz zawierać ewentualne upusty. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

 

C = (Cmin / C of) x 80 pkt.

                        gdzie

            C         -           cena punktowana

                        C min  -           cena minimalna

                        C of     -           cena oferowana

8.2. GWARANCJA

W powyższym kryterium oceniany będzie termin gwarancji . Oferty będą oceniane wg następujących zasad:

Gwarancja udzielona na okres 12 m-cy liczona od daty sprzedaży – 0 pkt.

Gwarancja udzielona na okres 24 m-cy liczona od daty sprzedaży – 5 pkt.

Gwarancja udzielona na okres 36 m-cy liczona od daty sprzedaży – 10 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres minimum 12 m-cy od daty sprzedaży ciągnika, jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że termin został określony na okres 12 miesięcy.

Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

8.  Zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku, gdy zmiana ma charakter nieistotny oraz w następujących przypadku wystąpienia siły wyższej związanej występowanie stanu epidemii na zasadach określonych § 9 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

 

9. Klauzula Informacyjna

 • Zgodnie z art. 13[1] ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  • administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców
   w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lodzi z siedzibą 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
   w celu związanym z Postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego;
  • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego poza EGO oraz do organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji;
  • obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Przysługuje Panu/Pani
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Załączniki do zaproszenia :

 • formularz ofertowy
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • wzór umowy

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie + załączniki (pdf)
Załącznik nr 1 i 2 (doc)

 


Łódź, dn. 19.11.2020r

 WORD/DO/2302/8/20

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  

Dotyczy: unieważnienia postępowania na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym w postaci pługu śnieżnego oraz rozsiewacza piasku – soli dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Łodzi, informuje o unieważnieniu postępowania na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym w postaci pługu śnieżnego oraz rozsiewacza piasku – soli dla Wojewódzkiego, na podstawie pkt. 6.5.2 Zaproszenia do złożenia ofert.