word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Łódź, dn. 12 października 2020 r.

WORD/DBH/2302/2/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

na zadanie pn.: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, zatrudnionych w Łodzi

 

  • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi (dalej WORD w Łodzi lub Ośrodek), 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52 NIP 725-16-58-858, Regon 471696235 Telefony: (42) 637-31-96, fax (42) 678-10-37, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych wraz z dostawą dla pracowników WORD w Łodzi, zatrudnionych w Łodzi.
  • Szczegółówy opis zakresu zamówienia, warunki realizacji:

1. Usługa obejmuje przygotowania i dostarczenie posiłków dla pracowników WORD w Łodzi.

Szacunkowa ilość posiłków dziennie: od 4 do 35 (w zależności od obecności pracowników oraz warunków atmosferycznych). Ilość posiłków została określona szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki na podstawie zleceń wysyłanych przez Zleceniodawcę, najpóźniej do godziny 08:30 danego dnia w formie wiadomości SMS, na wskazany numer telefonu  o  zapotrzebowaniu na dostawę posiłków w danym dniu.

2. Posiłki powinny być dostarczane do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52 najpóźniej do godziny 11:15.

3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę posiłków do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi własnym transportem i na własny koszt.

4. Posiłki Wykonawca dostarczy do siedziby Ośrodka w opakowaniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowego użytku oraz serwetkami. Posiłki w opakowaniach jednorazowych powinny być dostarczone w zbiorczym opakowaniu termoizolacyjnym gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.

5. Posiłki powinny być dostarczone w opakowaniach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.

6. Posiłki obejmują:

1) pierwsze danie składające się z zupy oraz  przynajmniej 2 kromek świeżego chleba lub bułka.

2) drugie danie składające się z ziemniaków (lub zamiennie: kaszy, ryżu, klusek, makaronu) oraz mięsa bądź ryby i dodatków – surówki bądź warzyw gotowanych albo dania jarskiego.

Zamawiający dopuszcza posiłki składające się wyłącznie z drugiego dania, jeżeli spełnią wymagania §2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 1996.60.279 z późn. zm.).

7. Posiłki powinny być różnorodne, sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności.

8. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia, musi spełniać wymagania §2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. 1996.60.279 z późn. zm.) i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek pokarmowych dla potrzeb badań żywności ze wszystkich wykonanych i dostarczonych posiłków każdego dnia zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. 2007.80.545 z późn. zm.)

10. Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 posiłku musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem oraz dostarczeniem do Zamawiającego, w tym także koszty transportu oraz opakowań, sztućców jednorazowych i serwetek.

11. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 posiłek (zgodnie ze złożoną ofertą).

12. Termin płatności strony ustalają na 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury.

13. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt z terenu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi wszelkie odpady pokonsumpcyjne, w tym naczynia i sztućce jednorazowe.

 

4.         Termin realizacji zamówienia:

                Od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

5.         Kryteria wyboru oferty i wybór oferty:

Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie kierował się kryterium:

Cena brutto 1 posiłku – 100 %. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności koszt dostarczania posiłków do siedziby zamawiającego.

6.         Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz procedurami wewnętrznymi.

7.         Informacje i osoba upoważniona do kontaktów: Damian Drzewiecki, tel. (42) 637-31-84 wew. 2141, w godz. 8:00 – 15:00.

8.         Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia - Wykonawca ubiegający się
o zamówienie musi posiadać stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia, a w szczególności:

  • Podmiot musi być wpisany do odpowiednich rejestrów działalności gospodarczej.
  • Dysponować personelem posiadającym uprawnienia do bezpiecznej i higienicznej realizacji umowy do niniejszego zapytania ofertowego.

9.         Wymagane dokumenty - oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany  dostarczyć w celu potwierdzenia, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu

a. formularz ofertowy – załącznik nr 1,

b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

c. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.       Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

          a. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową całkowitą cenę brutto za dostarczenie jednego  posiłku  profilaktycznego.

          b. Cenę należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.

          c. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę oferty zamówienia - cenę podaną słownie.

          d. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.

          e. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną ceną brutto obejmującą VAT.

11.       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
.

a. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w ust. 3.

b. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty wskazane w niniejszym zapytaniu.

12.       Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia.

a. Informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcom.

b. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy.

c. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

13.      Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramencie, oraz przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z adnotacją w pozycji Temat: OFERTA oraz w treści wiadomości: „Zapytanie ofertowe”.

14.      Oryginalne dokumenty – formularz ofertowy oraz pozostałe wchodzące w skład oferty zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

15.      Miejsce i termin przesłania ofert (skan podpisanej oferty) wraz z niezbędnymi załącznikami:

do dnia 19 października 2020 r., do godziny 1500 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.       Termin otwarcia ofert: 20 października 2020 r. godz. 1015, w siedzibie Zamawiającego – pokój 205.

17.  Pozostałe informacje.

a.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom.

b.    Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

c.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.

18.  Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

a.    nie została złożona żadna oferta,

b.    żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

c.    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

d.    stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

19.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

20.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

21.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu ust. 6 zapytania ofertowego.

22   W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki do zapytania:

  • formularz ofertowy – zał. nr 1
  • oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 2
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 3
  • projekt umowy – zał. nr 4

 

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie + załączniki (pdf)
Zaproszenie + załączniki (doc)