word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 612124-n-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. ul. Smutna  28, 91729   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 781 037.
  Adres strony internetowej (URL): www.word.lodz.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.word.lodz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.word.lodz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób: wymagane jest przesłanie/składanie ofert w formie pisemnej

W sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, II piętro, sekretariat
Adres:
ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

Numer referencyjny: WORD/DO/2300/9/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla siedziby głównej WORD w Łodzi (ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź oraz Oddziałów Terenowych WORD: Skierniewice
(ul. St. Kaczyńskiego 7, 96-100 Skierniewice), Sieradz (ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz), Piotrków Trybunalski (ul. Gliniana 17, 97-300 Piotrków Trybunalski)  
Systemu Teleinformatycznego Wykonawcy (zwanego dalej STW) w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 700 ze zm.) o właściwościach określonych w punkcie III.1.1 SIWZ oraz III.1.2 SIWZ, zintegrowanego systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, a do czasu uruchomienia centralnej ewidencji kierowców z każdym systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.) tj. systemem udostępniającym profil kandydata na kierowcę. Według stanu faktycznego na dzień dzisiejszy systemem tym jest SI Kierowca będący własnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. W przypadku wprowadzenia zmian ustawowych w czasie trwania Umowy regulujących system z którym winien być zintegrowany STW, wymagana jest integracja z każdym systemem określonym przepisami. Integracja winna być wykonana z wykorzystaniem infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 7 do SIWZ wraz z udzieleniem ograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z oprogramowania w nim zawartego na polach eksploatacji określonych w § 9 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ wraz z wdrożeniem określonym w punkcie III.1.3 SIWZ oraz usługami określonymi w punkcie III.1.4. SIWZ..

Zamawiający zastrzega możliwość uruchomienia lokalizacji dodatkowej w trakcie trwania umowy.


II.5) Główny kod CPV: 48000000-8


Dodatkowe kody CPV:

72263000-6

72265000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 04/01/2020


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem zintegrowanego systemu wspomagającego pracę dowolnej jednostki o łącznej wartości co najmniej 300.000 zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej – jedną dostawę wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem zintegrowanego systemu wspomagającego pracę dowolnej jednostki o łącznej wartości co najmniej 300.000 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie).


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)  Formularz oferty  

2)  Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowaniu

4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 
w terminie 3 dni  zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnienia do działania w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisująca ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

 1. Zamawiający żąda złożenia wadium w kwocie 000,00 zł.
 2. Wadium może być wniesione
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w  6b ust. 5 pkt 2ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: Bank BGK Oddział w Łodzi 83 1130 1163 0014 7158 3320 0001, tytuł przelewu „wadium w przetargu na dostawę systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
 4. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium w przetargu na Dostawę systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi” w Sekretariacie WORD w Łodzi.
 5. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.
 6. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

I
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

0.6

Okres świadczenia dodatkowej gwarancji i utrzymaniowej dla Aplikacji WORD

0.4


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach,
  o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
 2. Umowa może podlegać zmianie w drodze aneksu podpisanego przez Strony w przypadku:
 3. zmiany przepisów obowiązujących w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, co spowodować może konieczność modyfikacji poszczególnych elementów Systemu;
 4. zmian po stronie Zamawiającego polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby lokalizacji Zamawiającego.
 5. konieczności uwzględnienia zmiany stawki podatku VAT stawek podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji
o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

SIWZ - do pobrania (pdf)

 

Załączniki do SIWZ - do pobrania (rar)

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540234931-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 612124-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28, 91-729 Łódź, woj. Łódzkie, tel. 042 637-31-96, fax 042 678 10 37 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: www.word.lodz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 05/11/2019, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: data 13/11/2019 godzina: 13:00

 

modyfikacja treści SIWZ - do pobrania (pdf)


 

Pytania-odpowiedzi - do pobrania (pdf)


 

Łódź dn. 08.11.2019r.

WORD/DO/2300/9/19

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. modyfikacja SIWZ

1. w Rozdziale III pkt 1.4 ppkt 1.4.9

JEST

   1. Bieżące dostarczanie urządzeń służących do realizacji bezpiecznego podpisu elektronicznego o którym mowa w niniejszym SIWZ (czytniki i karty z certyfikatami) w ilościach zapewniających realizację zadań Zamawiającego. Na dzień dzisiejszy niezbędne jest dostarczenie 50 czytników i około 125 kart. Szczegółowe zestawienie osób, dla których należy dostarczyć karty z certyfikatem zostanie przekazane po podpisaniu umowy. Ilości te mogą ulec zmianie jeżeli zostaną stworzone nowe stanowiska komputerowe lub zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. Nie jest wymagane dostarczanie czytników kart, jeżeli do podpisu będą używane standardowe stykowe karty procesorowe.

PO MODYFIKACJI

   1. Bieżące dostarczanie urządzeń służących do identyfikacji użytkownika w systemie oraz potwierdzania operacji w systemie czytniki i karty z certyfikatami w ilościach zapewniających realizację zadań Zamawiającego. Na dzień dzisiejszy niezbędne jest dostarczenie 50 czytników i około 125 kart. Szczegółowe zestawienie osób, dla których należy dostarczyć karty z certyfikatem zostanie przekazane po podpisaniu umowy. Ilości te mogą ulec zmianie, jeżeli zostaną stworzone nowe stanowiska komputerowe lub zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. Nie jest wymagane dostarczanie czytników kart, jeżeli do podpisu będą używane standardowe stykowe karty procesorowe.

II. modyfikacja Załącznika nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienie umowy

1. w § 2 ust. 5 pkt 3

JEST

3) integracji STW z SI Kierowca oraz każdym innym systemem, który na podstawie odrębnych przepisów będzie obsługiwał Profile Kandydatów na Kierowców (PKK) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i umożliwienie pełnej elektronicznej obsługi PKK w lokalizacji WORD, w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji oraz odpowiednie aktualizacji danych w systemie centralnej ewidencji kierowców;

PO MODYFIKACJI

3) integracji STW z SI Kierowca oraz każdym innym systemem, który na podstawie odrębnych przepisów będzie obsługiwał Profile Kandydatów na Kierowców (PKK) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy – w tym z systemem CEPiK 2.0 i umożliwienie pełnej elektronicznej obsługi PKK w lokalizacji WORD, w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji;

2. dodanie zapisu w § 6 ust. 5 pkt 15

15) dokonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego wobec pracowników WORD wskazanych do realizacji umowy. Obowiązek stanowi załącznik nr 12 do niniejszej umowy.

3. w § 6 ust 4 pkt 5

JEST

5) do dnia uruchomienia STW dostarczyć czytniki i karty z certyfikatami służące do realizacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, o których mowa w SIWZ w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

PO MODYFIKACJI

5) do dnia uruchomienia STW dostarczyć czytniki i karty z certyfikatami służącymi do realizacji logowania w systemie i podpisu technicznego, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy w ilościach wskazanych przez Zamawiającego,

4. w § 6 ust 5 pkt 7

JEST

7) niezwłocznego informowania Wykonawcy, o utracie kart z certyfikatami i ponoszenia kosztów ponownego zakupu karty,

PO MODYFIKACJI

7) niezwłocznego informowania Wykonawcy na piśmie, o utracie kart z certyfikatami lub ich zniszczeniu i ponoszenia kosztów ponownego zakupu karty,

5. w § 10 ust. 1

JEST

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z uzyskaniem dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, wszelkich informacji i danych poufnych, do których uzyskał dostęp. Informacje i dane przekazywane przez Zamawiającego należy traktować jako informacje i dane poufne, w szczególności chodzi o dane osobowe, uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy - niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

PO MODYFIKACJI

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z uzyskaniem dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim, w sposób niezgodny z Umową lub przepisami prawa, w jakiejkolwiek formie, wszelkich informacji i danych poufnych, do których uzyskał dostęp. Informacje i dane przekazywane przez Zamawiającego należy traktować jako informacje i dane poufne, w szczególności chodzi o dane osobowe, uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy - niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

III. modyfikacja Załącznika nr 11 do Załącznika nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienie umowy

1. w pkt 3.1.2

JEST

3.1.2. diagności samochodowi,

PO MODYFIKACJI

3.1.2. egzaminatorzy,

 1. w pkt 3.6

JEST

  1. Sposób przetwarzania danych osobowych przez Procesora w związku z realizacją Umowy Głównej, obejmuje:

   1. przeglądanie danych,

   2. modyfikacje na wniosek Zamawiającego danych,

   3. generowanie raportów z danych,

   4. przesyłanie danych,

   5. przechowywanie danych,

   6. administrowanie systemem informatycznym przetwarzającym dane.

PO MODYFIKACJI

  1. Sposób przetwarzania danych osobowych przez Procesora w związku z realizacją Umowy Głównej, obejmuje:

   1. przeglądanie danych,

   2. modyfikacje na wniosek Zamawiającego danych,

   3. generowanie raportów z danych,

   4. przesyłanie danych,

   5. przechowywanie danych,

   6. administrowanie systemem informatycznym przetwarzającym dane,

   7. zbieranie,

   8. utrwalanie,

   9. organizowanie,

   10. pobieranie,

   11. rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,

   12. ograniczanie,

   13. usuwanie lub niszczenie.

 1. w pkt 8.1

JEST

8.1. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:

PO MODYFIKACJI

8.1. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w terminie 42 (czterdziestu dwóch) godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:

 1. w pkt 7

JEST

7. PRAWO AUDYTU

  1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Procesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Procesora.

  2. Administrator poinformuje Procesora co najmniej 7 (trzy) dni roboczych przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia.

PO MODYFIKACJI

 1. PRAWO AUDYTU

  1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.

  2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez audytorów zewnętrznych upoważnionych przez Administratora. Audytor zewnętrzny nie może być podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Procesora. W przypadku wyboru takiego Audytora, Procesor ma prawo do odmowy przeprowadzenia audytu lub inspekcji do czasu wskazania innego Audytora, nienaruszającego warunku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

  3. Administrator ma obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym audycie na 10 dni przed rozpoczęciem audytu. Audyt nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie od jego rozpoczęcia.

  4. Przetwarzający zapewnia Administratorowi oraz pracownikom upoważnionym do audytu przez Administratora lub audytorowi zewnętrznemu upoważnionemu do audytu przez Administratora warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu. Osoby prowadzące audyt w imieniu Administratora są zobowiązane do przestrzegania regulacji ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie Przetwarzającego lub miejscu w którym będzie odbywać się audyt.

  5. Po zakończeniu audytu pracownik upoważniony do audytu przez Administratora lub audytor zewnętrzny upoważniony do audytu przez Administratora przedstawia wynik audytu w formie protokołu. Przetwarzający ma prawo wniesienia w ciągu 7 dni zastrzeżeń do ww. protokołu.

  6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na żądanie Administratora danych do przekazania mu wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.

  7. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora, dotyczących zasad przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Administratora, lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Administratora.

IV. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, ulega zmianie i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji.

V. Załącznik nr 11 do Załącznika nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, ulega zmianie i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji.

VI. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.

VII. Zamawiający informuję, iż termin składania ofert oraz wnoszenia wadium nie ulega zmianie.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2019 godzina: 13:00. Ofertę należy złożyć
w nowej siedzibie Zamawiającego
w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź.

Załączniki:

    1. Załącznik nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami Informacja z otwarcia ofert - do pobrania (pdf)


Wynik postępowania - do pobrania (pdf)


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - do pobrania (pdf)

INNE PRZETARGI

1) Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

 

2) Usługa sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w Oddziałach Terenowych

 

3) Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w Oddziale Terenowym w Skierniewicach

 

4) Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w Oddziale Terenowym w Skierniewicach 2


5) Wykonanie i dostawa materiałów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego


6)Najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem

 

7)Najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem 2