word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

W pracowni badań psychologicznych wykonywane są badania:

 • kierowców wykonujących transport drogowy (badania wstępne, okresowe)
 • instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tych zawodów
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • osób skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego jeżeli:
  • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • przekroczyli liczbę 24 punktów
  • byli sprawcami wypadków drogowych, w którym jest zabity lub ranny
 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostaje konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • kierowców pojazdów służbowych (np. przedstawicieli handlowych)
 • operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów i innych maszyn ciężkich

1. Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychologicznych do kierowania pojazdami, do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy lub stanowisku operatora. Sprawdzeniu podlegają:

 • sprawność umysłowa
 • sprawność psychomotoryczna
 • cechy osobowości i temperamentu

W/w funkcje badane są przy pomocy wymaganych testów i aparatury do badań psychologicznych.

2. Osoba w dniu badania powinna być zdrowa, wypoczęta, trzeźwa oraz posiadać przy sobie :

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • skierowanie na badania psychologiczne (wystawione przez uprawnione podmioty: skierowanie wydane przez Komendę Policji, przewoźnika lub lekarza)
 • okulary (o ile osoba posługuje się nimi)

3. Zgodnie z art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 i Nr 176 poz. 1238, późn. zm.) kierowca wykonujący przewóz drogowy, przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz drogowy, osoba wykonująca osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, przedsiębiorca wykonujący osobiście przewóz na potrzeby własne lub kierowca przez niego zatrudniony podlegają badaniom psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat - co 5 lat
 • powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy

Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym:

 • co 5 lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie

 

REGULAMIN PRACOWNI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

 

Zarządzenie Dyrektora

 

Osoby zapisane na badania psychologiczne powinny o zmianie umówionego terminu poinformować najpóźniej na trzy dni od wyznaczonej daty badania. Osoba, która nie zgłosiła się na badania ponosi 50% kosztów przy zapisie na kolejny termin.

Pracownia badań psychologicznych jest czynna:

wtorki od 16:30

czwartki od 16:30

Istnieje możliwość uzgodnienia terminu badań na sobotę.

Zapisy na badania psychologiczne przyjmowane są Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu w godz: 7:30-15:00 oraz pod numerem telefonu 043 8226268 . Dodatkowe informacje odnośnie przeprowadzanych badań można uzyskać pod nr tel. (043) 827-99-72 w godz: 7:00-15:00.

 

UWAGA !

Zapłata za świadczenie usług badań psychologicznych może zostać dokonana w kasie WORD lub za pośrednictwem: poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej na rachunek Nr 83 1130 1163 0014 7158 3320 0001W dowodzie zapłaty należy koniecznie podać tytuł wpłaty - " za badania psychologiczne " .

Jeżeli wpłacający nie jest tożsamy z osobą, dla której badanie będzie przeprowadzone należy w dowodzie wpłaty wskazać dane osoby, dla której badanie będzie przeprowadzane.