word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52

Oddział Terenowy w Sieradzu

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 6 kompletów belek bagażnika

w cenie 100 zł brutto za komplet

W skład każdego kompletu wchodzą dwie belki bagażnika do samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji, będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, a podlegających sprzedaży.

Podane ceny są cenami brutto.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w siedzibie WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52, sekretariat (I piętro) do dnia 9 czerwca 2021 r. do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać nazwę oferenta, dokładny adres, nr tel., oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym belek bagażnika oraz z zasadami ich sprzedaży, oferowaną cenę zakupu brutto wraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem oferenta oraz nr rej. pojazdu, na który składana jest oferta. Formularz w załączeniu.

Zarządzenie do pobrania

Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2021 r. o godz. 1030

W siedzibie WORD Łódź OT Sieradz ul. 3 maja 7 od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400 udostępnione są zasady sprzedaży belek bagażnika oraz można dokonać oględzin belek bagażnika.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  • Pan Krzysztof Wiśniewski

  • Pan Bartłomiej Rosłan

Kontakt z pracownikami jest możliwy pod nr tel. 43 822 62 68.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: