word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52

Oddział Terenowy w Sieradzu

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 7 kompletów belek bagażnika

w cenie 100 zł brutto za komplet

W skład każdego kompletu wchodzą dwie belki bagażnika do samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji, będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, a podlegających sprzedaży.

Podane ceny są cenami brutto.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w siedzibie WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52, sekretariat (I piętro) do dnia 20 maja 2021 r. do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać nazwę oferenta, dokładny adres, nr tel., oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym belek bagażnika oraz z zasadami ich sprzedaży, oferowaną cenę zakupu brutto wraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem oferenta oraz nr rej. pojazdu, na który składana jest oferta. Formularz w załączeniu.

Zarządzenie do pobrania

Otwarcie ofert nastąpi 21 maja 2021 r. o godz. 1030

W siedzibie WORD Łódź OT Sieradz ul. 3 maja 7 od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400 udostępnione są zasady sprzedaży belek bagażnika oraz można dokonać oględzin belek bagażnika.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  • Pan Krzysztof Wiśniewski

  • Pan Bartłomiej Rosłan

Kontakt z pracownikami jest możliwy pod nr tel. 43 822 62 68.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: